Chi tiết về Tác giả

Châu Loan, Ngô Hà

  • Vol. 48, 1A, 2019 - Bài viết
    LUẬT MẠNH SỐ LỚN ĐỐI VỚI MẢNG KÉP CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ỨNG VỚI HÀM TIỀM NĂNG
    Tóm tắt  PDF