Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 4B, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỈ TỐ DIỄN NGÔN VỚI CHỨC NĂNG LIÊN KẾT BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG TÁC PHẨM “GONE WITH THE WIND” VÀ BẢN DỊCH “CUỐN THEO CHIỀU GIÓ”

Phạm Ngọc Diễm

Tóm tắt


Chỉ tố diễn ngôn (CTDN) xuất hiện với tần số khá cao trong giao tiếp tiếng Anh. Xét về phương diện ảnh hưởng, CTDN đóng vai trò rất quan trọng trong ngôn ngữ, đặc biệt là trong các đối thoại. Ngoài chức năng liên kết, CTDN còn chuyển tải nhiều hàm ý khác nhau trong ngữ cảnh khác nhau mà nó được sử dụng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày khái quát về CTDN và đi vào phân tích cụ thể các CTDN and, but now với chức năng là từ nối liên kết bổ sung thông tin. Từ đó, bài viết đối chiếu CTDN này trong tác phẩm Gone with the Wind với các tương đương dịch trong các hội thoại của các nhân vật của tác phẩm Cuốn theo chiều gió. Qua việc phân tích ngữ cảnh mà CTDN với chức năng liên kết được sử dụng, chúng tôi muốn tìm ra sự tương đồng và dị biệt trong việc chuyển dịch yếu tố này ở văn bản hội thoại giữa tiếng Anh và tiếng Việt

Toàn văn: PDF