Chi tiết về Tác giả

Hồ Thanh, ThS. Nguyễn

  • S. 4 (2016) - BÀI BÁO
    Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn An Giang trong thời gian qua
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2017) - BÀI BÁO
    Vận dụng đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng ở tỉnh An Giang qua 30 năm đổi mới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423