Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Cẩm Hòa

Tóm tắt


Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long” đã thực hiện các nội dung: Hệ thống hóa các qui định chung của nhà nước về công tác kiểm tra, trong đó tập trung vào qui trình nghiệp vụ kiểm tra thuế; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế tại tỉnh Vĩnh Long về mặt tổ chức cũng như về hiệu quả, dựa trên cơ sở các qui định hiện hành và số liệu từ kết quả thực hiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Long năm 2014 đến 2016; Sử dụng phương pháp xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính để xác định các yếu tố có ảnh hưởng nhất đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế. Kết quả cho thấy có năm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại tỉnh Vĩnh Long bao gồm: chính sách pháp luật, năng lực cán bộ kiểm tra thuế, chất lượng đợt kiểm tra thuế, sự hỗ trợ quản lý thuế của Cục Thuế và sự phối hợp giữa các ban ngành. Trong đó, yếu tố chính sách pháp luật có ảnh hưởng lớn nhất.

Từ khóa: Yếu tố, kiểm tra thuế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423