Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu tượng ngôn từ nghệ thuật là từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người qua cứ liệu ca dao Nam bộ

ThS. Đào Duy Tùng

Tóm tắt


Từ cứ liệu ca dao Nam Bộ, bài viết chỉ ra rằng biểu tượng ngôn từ nghệ thuật là từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người chủ yếu sử dụng biện pháp ẩn dụ, hoán dụ và ẩn - hoán dụ. Qua đó,bài viết cũng góp phần giải mã những thông tin hữu ích về đời sống tình cảm, cách tư duy của người Việt Nam Bộ.

Từ khóa: biểu tượng, biểu tượng ngôn từ nghệ thuật, bộ phận cơ thể, ẩn dụ, hoán dụ, ẩn - hoán dụ. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423