Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

TS. Huỳnh Thị Thu Sương

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung nhận diện và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM. Sử dụng kỹ thuật thu thập dữ liệu sơ cấp qua bảng hỏi khảo sát và xử lý trên SPSS. Bảng câu hỏi khảo sát chính thức được hình thành từ nghiên cứu định tính sau khi có sự tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các dữ liệu được tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá. Với kích thước mẫu n = 215, khảo sát toàn bộ công chức đang làm việc tại văn phòng UBND TP.HCM. Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bội được áp dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến động lực làm việc. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố có ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại UBND TP.HCM trong đó yếu tố có tác động mạnh nhất là Phát triển và thăng tiến (Beta=0,490), thứ hai là Bản chất công việc (Beta=0,460), thứ ba là Lãnh đạo trực tiếp (Beta=0,360), thứ tư Môi trường làm việc là (Beta=0,349) và thứ năm là Ghi nhận đầy đủ trong công việc (Beta=0,085).

Từ khóa: động lực làm việc, công chức, Ủy ban nhân dân TP.HCM


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423